ASLİ ÜYELİK

ANA SAYFA
ÜYELİK
ASLİ ÜYELİK

Asli Üye olabilme Şartları, Kazanılması ve Sona Ermesi

A) ASLİ ÜYE KOŞULLARI

MADDE 8-

 • Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
 • Yüz kızartıcı suçlardan ve Devlet aleyhine suç işlemekten mahkûm olmamak,
 • Basılı başvuru formunu usule uygun doldurarak dernek yönetim kuruluna başvurudabulunmak,
 • Müracaat tarihinde geçerli olan asli üyelik giriş ödentisini ödemeyi kabul ve taahhüt etmek,

 

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ KOŞULLARI

A) BAŞVURU

MADDE 11 -

Derneğe asli üye olmak isteyen, 8. maddedeki şartlara sahip başvuru sahibi,

 • Basılı başvuru dilekçesi doldurmak
 • Doğruluğunu imzası ile belirlemek,
 • En az iki yıllık iki Asli Üye tarafından teklif edilmiş olmak,
 • Yeteri kadar fotoğraf vermek
 • Yönetim Kurulunca tespit edilen, o döneme ait üye giriş ödentisini, şahsına ait çek veya senetleri tanzimle taahhüt ederek Dernek yönetimine teslim etmek,
 • Başvurusu ret olunan müracaat sahibinin giriş ödentisi ile taahhütleri imzası karşılığı kendisine iade edilir.
 • Posta kanalı ile gönderilen üyelik müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

 

B) KABUL İŞLEMİ:

MADDE 12-

 • Yönetim Kuruluna, asli üye olmak üzere başvuruda bulunan adayın, başvuru dilekçesi yedi gün süre ile dernek merkezinde asılı bırakılır.
 • Bilahare, başvurular Üye Kabul Kuruluna incelemeye gönderilir.
 • Üye Kabul Kurulunun müracaat sahibi hakkındaki raporu yönetim kuruluna ulaştığında, Yönetim Kurulu asli üyeliğe müracaat eden şahıs hakkında görüşür ve son kararını verir. Asli Üyelik Kararı tamamen yönetim kuruluna aittir.
 • Asli üyeliğin kesinlik kazanması, giriş ödentisi ve yıllık ödentinin tümünün ödenmesi halinde tamamlanır. Üyelik için başvuran aday, üyeliğe hangi ayda kabul edilmiş olursa olsun o yıla ilişkin aidatı ödemekle yükümlü olduğu gibi Yönetim Kurulu’nun ön kabul tarihinden itibaren başvuru işlemlerini 90 güne kadar bitirmekle yükümlüdür. Aksi durumda başvurusu durdurulacak, yok hükmünde anılacaktır. Bu tüzüğün 9., 10. ve 16. Maddesindeki başvurular için de geçerlidir.
 • Başvurular 30 gün içerisinde cevaplandırılır.
Top