ASLİ ÜYELİK

ANA SAYFA
ÜYELİK
ASLİ ÜYELİK

Asli Üye olabilme Şartları, Kazanılması ve Sona Ermesi

ÜYE OLMA HAKKI VE ASLİ ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 7

Fiil ehliyetine sahip bulunan, Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ön gördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Kulübe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşim hakkına sahip olmaları gerekir. Onursal (fahri) üyelik için bu koşul aranmaz.

(1) Yüz kızartıcı suçlardan ve Devlet aleyhine suç işlemekten mahkûm olmamak,

(2) Basılı başvuru formunu usule uygun şekilde doldurarak kulüp yönetim kuruluna başvuruda bulunmak,

(3) Müracaat tarihinde geçerli olan asli üyelik giriş ödentisini ödemeyi kabul ve taahhüt etmek.

(4) Üyelik için ilgili mevzuat ve tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

ÜYELİĞE BAŞVURU KOŞULLARI VE KABUL İŞLEMLERİ

MADDE 10

Başvuru Koşulları:

(1) Kulübe asli üye olmak üzere yazılı olarak başvuran ve Madde-7’de belirtilen şartları haiz başvuru sahibinin sağlaması gereken koşullar;

   (a) Basılı başvuru dilekçesini doldurmak,

    (b) Doğruluğunu imzası ile belirlemek,

    (c) En az beş yıllık iki asli üye tarafından teklif edilmiş olmak,

    (d) Yeteri kadar fotoğraf vermek,

    (e) Yönetim Kurulunca tespit edilen, o döneme ait üye giriş ödentisini başvuru sırasında mevzuatın izin verdiği ödeme araçları ile ödemek veya şahsına ait kambiyo senetlerini tanzimle taahhüt ederek Kulüp yönetimine teslim etmek.

(2) Posta kanalı ile gönderilen üyelik müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

(3) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir. Başvurusu ret olunan müracaat sahibinin giriş ödentisi ile taahhütleri, imzası karşılığı kendisine iade edilir.

 

MADDE 11

Kabul İşlemleri:

(a) Yönetim Kuruluna, asli üye olmak üzere başvuruda bulunan adayın başvuru dilekçesi yedi gün süre ile kulüp merkezinde asılı bırakılır.

(b) Bilahare, başvurular Üye Kabul Kuruluna incelemeye gönderilir.

(c) Üye Kabul Kurulu’nun müracaat sahibi hakkındaki raporu Yönetim Kuruluna ulaştığında, Yönetim Kurulu asli üyeliğe müracaat eden şahıs hakkında görüşür ve son kararını verir. Asli üyelik kararı tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

(d) Asli Üyeliğin kesinlik kazanması, giriş ödentisi ve yıllık ödentinin tümünün ödenmesi halinde tamamlanır. Üyelik için başvuran aday, üyeliğe hangi ayda kabul edilmiş olursa olsun o yıla ilişkin aidatı ödemekle yükümlü olduğu gibi Yönetim Kurulu’nun ön kabul tarihinden itibaren başvuru işlemlerini doksan güne kadar bitirmekle yükümlüdür. Aksi durumda, başvuru durdurulacak ve yok hükmünde anılacaktır. Bu durum Tüzüğün 8. 9. ve 14. Maddelerinde anılan başvurular için de geçerlidir.

(e) Başvurular, otuz gün içerisinde cevaplandırılır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen ve tüm edimlerini yerine getiren üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(f) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirilir.

 

Top