KVKK AYDINLATMA METNİ

ANA SAYFA
KULÜP
KVKK AYDINLATMA METNİ

Adalar Su Sporları Spor Kulübü Derneği (“A.S.S.K.”) olarak, siz değerli üyelerimize (“Üye”) ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Adalar Su Sporları Spor Kulübü Derneği tarafından hangi kapsamda işlenebileceği işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile açıklanmıştır.

I.  Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,

 • Kanunu  ve  ilgili  her  türlü  mevzuata  uygun  olarak  üyelik  işlemi  aktivasyonunu sağlamak,
 • belirlenen  çerçevede  A.S.S.K.  Spor  Kulübü  Tüzüğü  ile  tanımlanan  amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
 • hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
 • bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
 • genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
 • etkinlikleri  ile  ilgili  içerikler,  bilet  satışları  ve  gelişmelerden  tarafınızın  haberdar edilmesi,
 • menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
 • iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 •  sponsorlarına,  destekçilerine,  iş  ortaklarına  etkinliklerine  ilişkin  içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • yönetmek,
 • tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 •    mevzuata   uygun   şekilde   ayrıca   onay   alınmak   sureti   ile   ticari   elektronik   ileti gönderilebilmek,
 • ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
 • düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • belirtilen diğer amaçlarla,

A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Adalar Su Sporları Spor Kulübü Derneği çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

*A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:

 • Adalar Su Sporları Spor Kulübü Derneği
 • İktisadi İşletmesi

IV.    KVKK uyarınca A.S.S.K.’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde A.S.S.K., açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 •  

V.     Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak,

 • verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

VI.              Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz ve yukarıda bahsi geçen haklarınızı kullanmak için kayıtlı olduğunuz elektronik posta adresinden kisiselveri@assk.org.tr adresine mail göndererek veya başvuru formunun çıktısını alıp eksiksiz doldurarak A.S.S.K. Spor Kulübü, Yalı Caddesi No.48 Burgazada, 34975 İstanbul – TÜRKİYE adresine şahsen başvuru ile ya da iadeli posta yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.

A.S.S.K., talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, A.S.S.K.’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alma hakkı saklıdır.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman yukarıda bahsedilen iletişim yollarıyla A.S.S.K.’ye bildirebilirsiniz.

VII. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca A.S.S.K. olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

VIII.         KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

Top