DERNEĞİMİZİN 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

ANA SAYFA HABERLER
KULÜP HABERLERİ
DERNEĞİMİZİN 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

15 Ağustos 2021 Pazar günü saat 11.00 de Burgazada, Yalı Caddesi No.48 ’deki Dernek Merkezimizde aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, 
ikinci toplantı

22 Ağustos 2021 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

TOPLANTI  GÜNDEMİ :

1-    Açılış ve Yoklama,
2-    Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Aziz Atatürk’ün, ebediyete intikal etmiş olan kurucularımız, idarecilerimiz, sporcu ve üyelerimizin anısına saygı duruşu,
4- 01.08.2019 – 31.07.2021 Dönemi Faaliyet Raporu ve Mali Raporun Genel Kurula sunulması,
5- 01.08.2019 – 31.07.2021 Dönemi Denetleme Raporunun Genel Kurula sunulması,
6- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, Genel Kurulda ayrı ayrı görüşülmesi, kabulü veya reddi,
7- Yönetim ve Denetim Kurullarının, ayrı ayrı ibraya sunulması,
8- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Tüzük Değişikliği Önerisinin:
     a) Genel Kurula sunulması, Maddelerin tek tek görüşülmesi, karara bağlanması, (kabulü veya reddi yönünde oylanması),
     b) Değiştirilen maddelerin tamamının onayı ile Yönetim Kuruluna tüzük maddelerinde redaksiyon yetkisi verilmesi,
9- Derneğimizin, Tüzüğün 25. Maddesi (f) şıkkı kapsamında Amatör Denizcilik Federasyonu’na üye olması hususunun Genel Kurulda görüşülmesi ve karara bağlanması (kabulü veya reddi yönünde oylanması),
10- 2022 ve 2023 yıllarına ait “Asli Üye Yıllık Aidat Miktarının,” Genel Kurul tarafından, yıllar itibariyle ayrı ayrı tespiti ve kabulü,
11- 2021–2023 dönemine ait Tahmini Bütçenin, Genel Kurula sunulması müzakeresi ve onayı,
12- 01.08.2021 ile 31.07.2023 yılları arası faaliyet dönemi için; Liste esasına dayalı olarak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Üye Kabul Kurulu ve Onur Kurulu SEÇİMLERİ,
13- Dilekler ve kapanış.

ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu

Eki: Tüzük Değişikliği Önerisi

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Değişiklik Gerekçesi:  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye meclisinin 13.10.2011 tarih ve 2255 sayılı kararı ile gerçekleşen adres değişikliklerinin uyarlanması.

Yürürlükteki Madde

Değişiklik önerisi

MADDE 2 – DERNEĞİN İDARE MERKEZİ

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Burgazada – Fenerburnu mevkiidir.

MADDE 2 – DERNEĞİN İDARE MERKEZİ

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi No:48’dir.

 

Değişiklik Gerekçesi:

İlgili madde kapsamına girebilecek kişilerin,  derneğimizin aslî üyesi olmamasına rağmen derneğimize hiçbir karşılık beklemeksizin üstün katkılar sunabilecek kişiler olması gerekir.  Bu nedenle, tüzüğümüzün 13. maddesinin aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmesi doğru ve dernek yararına olacaktır.

Yürürlükteki Madde

Değişiklik ve ek fıkra önerisi

ONUR ÜYELİĞİ (FAHRİ ÜYELİK)

MADDE 13 –

Şahsiyetlerinden onurluk, sevgi ve kulübe bağlılığından kıvanç duyulan kişiler Genel Kurul kararı ile derneğe fahri üye alınırlar.

  1. Onur (Fahri) üyeleri isterlerse aidat öderler.
  2. Onur (Fahri) üyelerinde ikamet kaydı aranmaz.
  3. Onur (Fahri) üyelerinin oy hakkı yoktur.

ONUR ÜYELİĞİ (FAHRİ ÜYELİK)

MADDE 13 –

Derneğimizin “aslî üyeleri dışında” derneğimize yararlı olan, şahsiyetlerinden onur ve sevgi,   hizmetlerinden ve bağlılığından kıvanç duyulan kişiler, bir faaliyet dönemi içinde iki kişiyi geçmemek kaydı ve Genel Kurul kararı ile derneğe fahri üye olarak alınabilirler.

  1. Onur (Fahri) üyeleri isterlerse aidat öderler.
  2. Onur (Fahri) üyelerinde ikamet kaydı aranmaz.
  3. Onur (Fahri) üyeleri yasa ve tüzük hükümlerine uymak kaydıyla Genel Kurula katılabilirler; ancak Genel Kurul da oy hakları yoktur.
  4. Onur üyeleri tüzüğün 16. maddesinin hükümlerinden yararlanamazlar.
  5. Onur  Üyeleri isterlerse dernek tüzüğümüzün 11.Maddesinde yer alan  “Üye olma koşullarına”  uymak  ve yürürlükte olan giriş bedelinin ½ (bir bölü ikisini) ödemek suretiyle, derneğe aslî üye olabilirler.
 

Değişiklik Gerekçesi:  Uygulamada görülen gereklilik ve maddelerin yetersizliği nedeniyle değişiklik öngörülmektedir.

Yürürlükteki Madde

Değişiklik ve ek fıkra önerisi

ASLİ ÜYELİK HAKLARI

MADDE 16 -

g) Vefat eden asli üyenin eşi, müracaat üzerine giriş ödentisi ödemeksizin asli üyeliğe Kabul olunur.

ASLİ ÜYELİK HAKLARI

MADDE 16 -

g) Vefat eden asli üyenin eşi, müracaat üzerine giriş ödentisi ödemeksizin asli üyeliğe Kabul olunur.

Ancak, vefat eden üyenin aidat borcu varsa, eşinin asli üyeliğe kabulü öncesinde bu borcun kanunî mirasçılar tarafından ödenmesi zorunludur.

   
  • Yönetim Kurulunda görev alanlar aynı zamanda derneğin faaliyette bulunduğu spor dallarından biri ile ilgili başka bir federe kulübün veya federasyonun yönetim kurulunda görev alırlarsa Yönetim Kurulu üyelikleri düşer.

l) Yönetim Kurulunda görev alanlar, aynı zamanda, derneğin faaliyette bulunduğu spor dallarından biri ile ilgili başka bir federe kulübün yönetim kurulunda görev alırlarsa Yönetim Kurulu üyelikleri düşer.

 

Değişiklik Gerekçesi:

Tüzüğün 16(i) maddesinden yararlanma hakkını kaybeden çıkarılmış üyeler için öngörülmektedir.

 

Geçici Madde Önerisi

 

GEÇİCİ MADDE

Tüzüğünün 15 (a) maddesi gereği üyelikten çıkartılmış ve derneğe yeniden üye olabilmek için, Tüzüğün 16.( i ) maddesi hükümlerini beş yıl içinde kullanmayıp bu hakkını kaybeden üyeler, bir defaya mahsus olmak üzere başvuru tarihinde yürürlükte olan Asli Üyelik Giriş Ödentisinin beşte birini (1/5)’ini ödeyerek asli üye olabilirler. Aday Üye bu hakkını 31.07.2022 ‘e kadar kullanmak zorundadır. Tüzüğün üyeliğe kabul işlemi gereği tüzük hükümleri kapsamında üyeliğe kabul kararı yönetim kurulu yetkisindedir.

Bu geçici madde 01.08.2022 tarihinde yürürlükten kalkar.

     
Top