GİZLİLİK POLİTİKASI

ANA SAYFA
KULÜP
GİZLİLİK POLİTİKASI

Adalar Su Sporları Spor Kulübü Derneği olarak, siz değerli üyelerimize ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Adalar Su Sporları Spor Kulübü Derneği (“A.S.S.K.”) tarafından hangi kapsamda korunacağı işbu gizlilik politikası metni (“Gizlilik Politikası”) ile açıklanmıştır.

I.  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,

 • Kanunu  ve  ilgili  her  türlü  mevzuata  uygun  olarak  üyelik  işlemi  aktivasyonunu sağlamak,
 •  belirlenen  çerçevede  A.S.S.K.  Spor  Kulübü  Tüzüğü  ile  tanımlanan  amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
 • hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı

sunmak,

 • bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
 • genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
 •  etkinlikleri  ile  ilgili  içerikler,  bilet  satışları  ve  gelişmelerden  tarafınızın  haberdar

edilmesi,

 • menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
 • iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • ’ya  sponsorlarına,  destekçilerine,  iş  ortaklarına  etkinliklerine  ilişkin  içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • yönetmek,
 • tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve

bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,

 • kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 •    mevzuata   uygun   şekilde   ayrıca   onay   alınmak   sureti   ile   ticari   elektronik   ileti

gönderilebilmek,

 • ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
 • düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • ’da belirtilen diğer amaçlarla,

A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

II.Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Adalar Su Sporları Spor Kulübü Derneği çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

*A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:

 • Spor Kulübü Derneği
 • İktisadi İşletmesi

III. KVKK uyarınca A.S.S.K.’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği

Haller Nelerdir?

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde A.S.S.K., açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • ’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • Sahip A.S.S.K.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IV. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun  olarak  kişisel  verileriniz,  KVKK  7.  maddesinin  1.  fıkrasına  göre  işlenmesini gerektiren  amaç  ortadan  kalktığında  ve/veya  mevzuat  uyarınca  A.S.S.K.  olarak  verilerinizi

işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

V. Veri Güvenliğini Korumak için Nasıl Önlemler Alıyoruz?

A.S.S.K., KVKK ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen

şartlarda,

 • verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • verilerin korunmasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri

almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt etmektedir.

A.S.S.K., veri sahibi olan üyelerimiz hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

VI. Çerez ve Çerez Politikası Nedir?

A.S.S.K., www.assk.org.tr’den (“Site”) verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

·  Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?

Site, kullanıcılara ve üyelerimize ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik ve reklam sunarak; kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olmak ve www.assk.org.tr deneyimini daha kaliteli hale getirmektedir. Çerezler, üyelerimizi tanımamıza yardımcı olmakta ve üyelerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz içerik ve reklamlar ile Siteyi üyelerimiz için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlamaktadır.

·  Çerezler Vasıtasıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?

Siteye hangi web sitesinden gelindiği ve Siteden sonra hangi web sitesinin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam bannerlarına tepkileri, Üyenin A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, Site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, Aydınlatma Metninde [link] belirtilen amaçlarla A.S.S.K. ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

·  Çerez Kullanımı Engellenebilir Mi?

Üyelerin tarayıcıları aracılığıyla çerezleri engellemeleri mümkündür, ancak çerezlerin engellenmesi durumunda Sitedeki bazı özellikler kullanılamayabilir.

VII.  Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapabilir Miyiz?

A.S.S.K., işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanmaktadır.

Top